Loading...

Slapukai

1. Svetainė automatiškai nerenka jokios informacijos, išskyrus informaciją, esančią slapukų failuose.
2. Slapukų failai (vadinamieji „slapukai“) yra IT duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi Kliento galutiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis interneto svetainėmis. Slapukuose paprastai yra svetainės, iš kurios jie ateina, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.
3. Subjektas, talpinantis slapukus į Kliento galinį įrenginį ir pasiekiantis juos, yra AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurio registruota buveinė yra Rajc Poduchowny.
4. Slapukai naudojami siekiant:
a) svetainės turinio pritaikymas pagal Kliento pageidavimus ir interneto svetainių naudojimo optimizavimas; visų pirma šie failai leidžia atpažinti Kliento įrenginį ir tinkamai atvaizduoti svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams;
b) kurti statistiką, padedančią suprasti, kaip klientai naudojasi interneto svetainėmis, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
c) Kliento seanso palaikymas, siekiant grįžti prie krepšelio turinio.
5. Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
a) „sesija“ (seanso slapukai) ir „nuolatiniai“ (nuolatiniai slapukai). „Seanso“ slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Kliento galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės ar programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai yra saugomi Kliento galutiniame įrenginyje slapukų failo parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Klientas juos ištrina;
b) slapukai, naudojami saugumui užtikrinti, pvz., naudojami siekiant nustatyti sukčiavimą autentifikavimo srityje svetainėje;
c) „našumo“ slapukai, leidžiantys rinkti informaciją apie tai, kaip naudojama svetainė;
d) „funkciniai“ slapukai, leidžiantys „įsiminti“ Kliento pasirinktus nustatymus ir suasmeninti Kliento sąsają, pvz., atsižvelgiant į pasirinktą kalbą ar regioną, iš kurio Klientas ateina, šrifto dydį, svetainės išvaizdą ir pan.
6. Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama naršyti interneto svetainėse (interneto naršyklė), leidžia pagal numatytuosius nustatymus įrašyti slapukus Kliento galutiniame įrenginyje. Klientai gali bet kada pakeisti savo slapukų nustatymus. Šie nustatymai gali būti keičiami visų pirma taip, kad būtų užblokuotas automatinis slapukų tvarkymas interneto naršyklės nustatymuose arba būtų informuojama apie kiekvieną jų patalpinimą Kliento įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
7. Informuojame, kad slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms svetainės funkcijoms.

Privatumo politika

§1. Asmens duomenų administratorius

1. Asmens duomenų tvarkytojas BK 1 str. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 7 punktas. 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančios Direktyvą 95/46/EB (BDAR) yra AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Rajec. Poduchalny adresu Rajec Poduchowny 95a, 26-613 Radom, NIP: 7962993019, REGON: 384455007, įrašytas į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą KRS numeriu: 0000805346, sostinės apygardos teismas karo apygardoje. Varšuva, Nacionalinio teismų registro 14-asis komercinis skyrius, akcinis kapitalas: 5000 PLN.
2. Duomenų valdytojo elektroninio pašto adresas: myorder.aff@gmail.com.
3. Administratorius pagal 2006 m. 32 sek. BDAR 1 straipsnyje laikomasi asmens duomenų apsaugos principo ir taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neteisėtam atskleidimui ar neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų, susijusių su vykdoma veikla.
4. Kliento asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint sudaryti sutartį su duomenų administratoriumi.
5. Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis tiek, kiek tai būtina sutarčiai įvykdyti ar paslaugų teikimui duomenų subjektui.

§2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas

Administratorius tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
a) komercinio pasiūlymo parengimas reaguojant į kliento interesą, kuris yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
b) sutarčių su klientais sudarymas ir įgyvendinimas, remiantis sudaryta sutartimi (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
c) elektroninių paslaugų teikimas per interneto svetaines pagal sudarytą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
d) skundo nagrinėjimo procesą, remiantis duomenų valdytojo pareiga, susijusia su taikomu įstatymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
e) apskaita, susijusi su atsiskaitymo dokumentų išdavimu ir priėmimu, remiantis mokesčių įstatymo nuostatomis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
f) duomenų archyvavimas siekiant galimai nustatyti, ištirti ar apsiginti nuo pretenzijų arba būtinybės įrodyti faktus, o tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
g) susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu, ypač atsakant į duomenų valdytojui adresuotus užklausas, o tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
h) rinkodara, kuri yra jos teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba pagrįsta išankstiniu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

§3. duomenų gavėjai. Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

1. Duomenų administratoriaus tvarkomų asmens duomenų gavėjais gali būti su duomenų tvarkytoju bendradarbiaujantys subjektai, kai būtina vykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį.
2. Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų gavėjais taip pat gali būti subrangovai – subjektai, kurių paslaugomis duomenų tvarkymui naudojasi duomenų valdytojas, pvz., buhalterijos, advokatų kontoros, IT paslaugas (įskaitant prieglobos paslaugas) teikiantys subjektai.
3. Duomenų administratoriaus gali būti reikalaujama pateikti asmens duomenis galiojančių teisės aktų pagrindu, visų pirma pateikti asmens duomenis įgaliotoms institucijoms ar valstybės institucijoms.
4. Asmens duomenys nebus perduoti subjektui, įsikūrusiam už Europos ekonominės erdvės ribų.

§4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

1. Duomenų valdytojas asmens duomenis saugo su duomenų subjektu sudarytos sutarties galiojimo laiką ir jai pasibaigus, siekdamas pareikšti su sutartimi susijusius reikalavimus, vykdyti įsipareigojimus pagal galiojančius teisės aktus, bet ne ilgiau kaip nustatytas ieškinio senaties terminas. vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.
2. Duomenų administratorius asmens duomenis, esančius atsiskaitymo dokumentuose, saugo mokesčių įstatymo nuostatose nurodytą laikotarpį.
3. Rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis duomenų administratorius saugo 10 metų, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo arba prieštaravimo dėl duomenų tvarkymo.
4. Duomenų administratorius asmens duomenis saugo kitais tikslais, nei nurodyta 2005 m. 1-3 vienerių metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai sutikimas tvarkyti duomenis buvo atšauktas anksčiau, o duomenų tvarkymas negali būti tęsiamas kitu pagrindu nei duomenų subjekto sutikimas.

§5. Duomenų subjekto teisės

1. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:
a) prieiga – gauti administratoriaus patvirtinimą, ar jos asmens duomenys yra tvarkomi. Jei duomenys apie asmenį tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir gauti tokią informaciją: apie tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, informaciją apie gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus teikiami duomenys. atskleista apie duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatoma teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad toks tvarkymas būtų (BDAR 15 straipsnis);
b) gauti duomenų kopiją – gauti tvarkomo duomenų subjekto kopiją, pirmoji kopija yra nemokama, o administratorius gali imti pagrįstą mokestį už vėlesnes kopijas, atsirandančias dėl administracinių išlaidų (15 straipsnio 3 dalis). BDAR);
c) ištaisyti – reikalauti ištaisyti neteisingus jos asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis (BDAR 16 straipsnis);
d) ištrinti duomenis – reikalauti ištrinti jos asmens duomenis, jei administratorius nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslais (BDAR 17 straipsnis);
e) apriboti tvarkymą – prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), kai:
– duomenų subjektas abejoja asmens duomenų teisingumu – laikotarpiui, per kurį administratorius gali patikrinti duomenų teisingumą,
– duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas prieštarauja jų pašalinimui, prašydamas apriboti jų naudojimą,
– administratoriui šių duomenų nebereikia, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti,
– duomenų subjektas nesutiko su duomenų tvarkymu – kol bus nustatyta, ar duomenų valdytojo teisėti pagrindai yra svarbesni už duomenų subjekto nesutikimo pagrindą;
f) perduoti duomenis – gauti susistemintu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė administratoriui, ir reikalauti, kad šie duomenys būtų siunčiami kitam administratoriui, jeigu duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimas arba juose esanti sutartis su jais ir jei duomenys tvarkomi automatizuotu būdu (BDAR 20 straipsnis);
g) nesutikti – nesutikti, kad jos asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais administratoriaus tikslais, dėl priežasčių, susijusių su konkrečia jos padėtimi, įskaitant profiliavimą. Tada administratorius įvertina, ar egzistuoja teisėti duomenų tvarkymo pagrindai, viršijantys duomenų subjektų interesus, teises ir laisves, arba pagrindai reikšti, reikšti ar ginti reikalavimus. Jeigu, vertinimu, duomenų subjekto interesai yra svarbesni už administratoriaus interesus, administratorius privalės sustabdyti duomenų tvarkymą šiais tikslais (BDAR 21 str.).
2. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, nurodytais kontaktiniais duomenimis turėtų kreiptis į administratorių ir informuoti, kokia teise ir kokia apimtimi jis nori pasinaudoti.
3. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos Varšuvoje prezidentas.

§6. Profiliavimas

Duomenų valdytojo gauti asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai – taip pat ir profiliavimo forma.